Podpisanie umowy na przebudowę drogi krajowej nr 77 Pełkinie - Gorzyce

W dniu 10.05.19 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu podpisano umowę na kwotę blisko 50 mln złotych na przebudowę Drogi Krajowej nr 77 na odcinku Pełkinie-Gorzyce w powiecie jarosławskim. Zakres robót obejmie m.in. likwidację niebezpiecznych zakrętów, przebudowę skrzyżowań, nową nawierzchnię i chodniki.

Rozbudowa drogi krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska – Pełkinie została podzielona na części realizacyjne:

Część 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska - Gorzyce o dł. 8,5 km (w km 117,60 – 126,08)
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
Wartość: 27 140 006,89 PLN

 Zamówienie obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi w tym (roboty rozbiórkowe, roboty zimne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa)
- przebudowę/remont istniejącego odwodnienia drogi
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD
- budowę kanału technologicznego

Część 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km: 122+616 - 123+623; 123+900 – 124+256; 124+909 – 125+614.
Wykonawca: Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o.
Wartość: 19 338 841,97 PLN

Zamówienie obejmuje w szczególności:
- opracowanie koncepcji projektowej;
- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;
- opracowanie Projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;
- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe;
- wykonanie robót budowlanych: - (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (wykopy, nasypy), odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie frezowania nawierzchni, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, prace wykończeniowe, wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic, przebudowa (zabezpieczenie) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej; budowa kanału technologicznego; zieleń drogowa;
- pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Organizatorem wydarzenia była GDDKiA Oddział w Rzeszowie, a uczestniczyli w nim m.in. posłowie na Sejm Bogdan Rzońca i Anna Schmidt-Rodziewicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, przedstawiciele firm, które wykonają remont drogi oraz starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...